Политика за поверителност

Компанията уважава правото на защита на личните данни на своите потребители при тяхното обработване и е предприела всички необходими мерки, за да предостави необходимата сигурност при обработването им. Настоящият документ има за цел да информира потребителите и клиентите на сайта https://www.ED-catering.com/ за това как Компанията оперира с личните данни на потребителите, както и правата, които те имат спрямо тази дейност. Компанията отговаря на всички изисквания, описани в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EO (Общ регламент относно защитата на личните данни, познат като Регламент GDPR). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

Определения:

„Ние“/ „Нас“/ „Нашия“/ „ED – catering“/ „Events and Decoration“/ „Екипът“/ „Хапка след хапка“/ „Фирмата“/ „Компанията“, означава „Дивайн Вижън ЕООД“ с адресна регистрация „София, кв. Оборище, ул. Попова Шапка №2“
„Вие“/ „Вас“/ „Вашите“/ „Потребител“/ „Клиент“, означава потребителят на сайта и/или ползвателят на „Услугите“ (както са дефинирани по-долу). 
“Услуги” представлява всички Услуги, предлагани от Компанията на или през сайта https://ED-catering.com/ и https://www.hapkasledhapka.com/  , а именно:  Организация на събития, отдаване под наем на кетъринг оборудване, декорация, доставка на коктейлни хапки и др.
“Сайт”/”Уебсайт” означава уебсайта https://www.ED-catering.com/ чрез който Компанията предоставя своите Услуги. 

Информация относно Администратора на лични данни 
1. Наименование: Дивайн Вижън ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ: 202453542
3. Седалище и адрес на управление, упражняване на дейността и кореспонденция:София, Оборище, ул. Попова Шапка №2 
4. E-mail: hapkasledhapka@gmail.com
5. Телефон: 0878648050; 0876180885

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
4. Телефон:02 915 3 518 
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 

Чл. 1. (1) Компанията събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на Услуги и сключване на договори с Компанията на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
– Изрично получено съгласие от Вас като потребител; 
– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Компанията;
– Изпълнение на задълженията на Компанията по договор с Вас; 
– За целите на легитимния интерес на Компанията. 
         (2) Компанията е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите Услуги. 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Компанията? 

Чл. 2. (1) Компанията обработва следните видове лични данни и информация: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон).

          (2) Други данни, които Компанията обработва: 
– Данни, свързани с потребителската онлайн сесия при навигация в нашия уебсайт и/или използване на нашите Услуги. Например при влизане на нашия уебсайт или във Вашия профил. Такива данни са IP адресa, гео локализация, идентификатор на типа устройство, което използвате за достъп до нашия уебсайт;. 
          (3) Компанията не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– Разкриват расов или етнически произход; 
– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации. 
          (4) Личните данни са събрани от Компанията от лицата, за които се отнасят.
          (5) Компанията не извършва автоматизирано взимане на решения с данни 

Как Компанията събира различните видове лични данни? 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 

Чл. 3. (1) Компанията събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите Услуги и за сключване на договор с Компанията, включително за следните цели: 
– предоставяне на предлаганите от нас Услуги;
– статистически цели;
– индивидуализация на страна по договора;
– счетоводни цели; 
– развиване, индивидуализиране и подобряване на нашите Услуги на базата на потребителските предпочитания и взаимодействие със сайта;
– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната Услуга; 
– свързване с Вас във връзка с комуникиране на обща или отнасящa се до конкретния потребител информация, включително и промоционални съобщения, свързани с използването на нашите Услуги; 
– обслужване на клиентски запитвания и предоставяне на техническа помощ и поддръжка чрез кол център, чат, имейл; 
– обработка на кандидатури за работа в компанията или на изпълнение на проекти от сътрудници на свободна практика; 
– защита на информационната сигурност. 

        (2) Компанията прилага следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 
– ограничение на целите на обработване; 
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 
– точност и актуалност на данните; 
– ограничение на съхранението във връзка постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

        (3) При обработването и съхранението на личните данни, Компанията може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 

Къде се съхраняват личните Ви данни и какъв е срока на тяхното съхранение 

Личните данни на потребителите могат да бъдат съхранявани и обработвани от Компанията в държавите от ЕС, за да може да се осигури коректно предоставяне на нашите Услуги, както се изисква според закона. 

Чл. 4. (1) Компанията съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за предвиден срок от 1 година, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация. 

         (2) Компанията ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните трябва да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Компанията или друго. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Чл. 5. (1) Всеки потребител има право да изиска от Компанията достъп до, коригиране или изтриване на своите лични данни или ограничаване на тяхното обработване. Също така има право да отправи възражение срещу обработването им, както и правото на преносимост на данните, както е описано в точките по-долу. Съответните искания могат да станат в съобщение изпратено до Компанията в свободен текст на имейл hapkasledhapka@gmail.com

         (2) За да упражни правото на потребителя, Компанията може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

Право на достъп 

Чл. 6. (1) Всеки потребител има право да получи от Компанията потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: 
– целите на обработването; 
– съответните категории лични данни; 
– получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации. 
         (2) Компанията Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма, като има право да наложи разумна такса въз основа на направените административни разходи. 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Компанията за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до имейл hapkasledhapka@gmail.com
          (2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на Услугите, Вашият акаунт ще бъде изтрит с информацията в него. 

Право на коригиране или попълване 
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Компанията. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Компанията изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Компанията има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу условия: 
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Компанията; 
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на Услуги на информационното общество. 

         (2) Компанията не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва при следните условия: 
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

         (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Компанията на имейл hapkasledhapka@gmail.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните. 

         (4) Компанията не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Компанията да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: 
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Компанията да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– Компанията не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Компанията имат преимущество пред Вашите интереси. 

Право на преносимост 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на Услугите на Компанията с искане по имейл. 
           (2) Вие можете да поискате от Компанията директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на получаване на информация 

Чл. 13. Вие можете да поискате от Компанията да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Компанията може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

Право на възражение 

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Компанията, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 

Чл. 14. (1) Ако Компанията установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 

           (2) Компанията не е длъжна да Ви уведомява, ако:
– е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 
– е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

Лица, на които се предоставят личните ви данни 

Чл. 15. (1) Компанията Ви уверява, че личните Ви данни не се предоставят на трети лица. В случай че това трябва да бъде направено във връзка с извършваните от Компанията услуги, Вие ще бъдете уведомени при изясняването на условията за изпълнение на поръчката.
            (2) За извършване на плащания онлайн, Компанията предава необходимата информация към компанията доставчик на услугата за разплащания, която обработва Вашите данни като администратор за целите на изпълнението на транзакцията. 

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 

Други разпоредби 

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 

Информация относно компетентния надзорен орган 

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
4. Телефон:02 915 3 518 
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Чл. 19. Нашият сайт също така използва технология, наречена „бисквитки“ (cookies). Бисквитката е пакет информация, която сайтът изпраща към вашия браузър и след това може да бъде запаметена на вашата система. Бисквитките се създават за всяка сесия, когато посещавате нашия сайт. Никаква част от съхраняваната информация чрез бисквитките не може да бъде асоциирана с вас като личност. Ние не използваме бисквитките, за да събираме индивидуални имейл адреси или други лични данни за вас. Информацията, която събираме чрез бисквитки може да съдържа: 
– датата и часът, в който влизате в нашия сайт; 
– страниците на сайта, които разглеждате и свалянията на съдържание, което правите през нашия сайт; 
– дали това разглеждане или сваляне е било успешно; 
– уеб адреса на сайта или домейна на компютъра, от който влизате на нашия сайт; 
– операционната система на машината, чрез която влизате на нашия сайт, както и видът и версията на вашия уеб браузър. 

Видове бисквитки, които използваме: 

– Задължителни бисквитки – Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.
– Бисквитки за статистики – Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. 
– Функционални бисквитки Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, като например да гледате видеата в него. 
– Бисквитки за прецизно таргетиране Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Можете също така да настроите вашия браузър да ви изпраща известие, когато получавате бисквитка, като това ви дава възможност да изберете дали да я приемете или не. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 

Мерки за сигурност по отношение сигурността на личните данни, които се съхраняват на инфраструктура, собственост на Компанията

Чл. 20. Тъй като поверителността и сигурността на личната Ви информация е абсолютен приоритет за нас, Компанията е предприела всички необходими организационни и технически мерки, за да осигури високо ниво на защита и техническа сигурност в своята инфраструктура. С цел максимална сигурност при събиране, съхранение и обработване на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.